اخبار بین المللی - AN OVERVIEW

اخبار بین المللی - An Overview

حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه ایران یکشنبه گفته بود «ما در موضع تبادل زندانیان موجود بین ایران و آمریکا به یک توافقی در روزهای اخیر دست پیدا کرده‌ایم».[فاطمه عسگری نیا] وقتی در بحبوحه شیو

read more